Floor Manager (38 hours), Tommy Hilfiger Kids – Roermond (€18.00) – PVH – Roermond

PVH

Design Your Future at PVH

Floor Manager (38 hours), Tommy Hilfiger Kids – Roermond (€18.00)

€18.00 Per hour

Tommy Hilfiger is een van ’s werelds toonaangevende designer lifestyle-merken, internationaal erkend voor het vieren van de essentie van de “klassieke Amerikaanse coole” stijl. Tommy Hilfiger, opgericht in 1985, levert premium styling, kwaliteit en waarde aan consumenten over de hele wereld met een breed scala aan collecties, waaronder Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, sportkleding voor heren, dames en kinderen, Tommy Hilfiger Denim, accessoires en schoenen. Daarnaast heeft het merk een licentie voor een reeks producten, waaronder geuren, brillen, horloges en woninginrichting. Tommy Hilfiger, dat in 2010 door PVH Corp. werd overgenomen, heeft wereldwijd meer dan 17.000 medewerkers en een uitgebreid distributienetwerk in meer dan 115 landen en 1.600 winkels. De wereldwijde detailhandelsverkopen van het merk Tommy Hilfiger bedroegen in 2015 6,5 miljard dollar.

DE FUNCTIE

Onze winkels zijn het leven en de ziel van ons bedrijf. Ze fungeren als onze belangrijkste contactpunten met ons steeds evoluerende klantenbestand. Naarmate de wereld van de detailhandel evolueert, zijn wij als bedrijf van mening dat, om alle andere onderdelen van de keten te laten werken, onze winkels de toon moeten zetten van waar het bij onze twee merken allemaal om draait. Ongeacht waar onze consumenten uiteindelijk een aankoop doen, onze winkels zijn altijd toonbeeld van onze geweldige merken. Als gevolg hiervan zijn onze locaties van het grootste belang, moet de eersteklas ervaring vanzelfsprekend zijn en mogen onze normen in de winkel nooit twijfelachtig zijn.

Om dit te bereiken, streven we ernaar om de personen in dienst te nemen die de waarden en normen van ons bedrijf kunnen omarmen; die geobsedeerd zijn door het leveren van geweldige service aan onze klanten en die echt geloven dat om relevant te blijven in de wereld van vandaag, we wendbaar moeten zijn en ons moeten aanpassen aan veranderingen en evolutie.

De Floor Manager speelt een sleutelrol bij het bereiken van deze normen, ze geven het goede voorbeeld, omarmen onze ondernemersgeest en inspireren hun team door hun passie en geloof in onze merken.

Verantwoordelijkheden omvatten:

 • Zorg dragen voor een efficiënte werking van de winkelvloer, om het hoogste niveau van klantenservice, verkoop en winst te bereiken.

 • Ondersteuning van het managementteam dat alle personeels-, product- en merchandisingfuncties, bedrijfsprocessen en resultaten voor hun winkel beheert.

 • Communiceer dagelijks met het personeel over hun individuele verkoopdoelen, belangrijke prestatie indicatoren, winkelresultaten, productverkoop en andere informatie om hen te helpen ongeëvenaarde service te bieden en te bereiken.

 • Houd ‘one-minute-meetings’ aan het einde van de diensten van medewerkers; hun prestatieresultaten samenvatten, constructieve feedback en erkenning geven.

 • Uitvoeren en modelleren van door het bedrijf vastgestelde best practices op het gebied van klantenservice, winkelactiviteiten, verliespreventie en verkooppunt.

 • Bedrijfsnormen/doelen behalen voor persoonlijke verkoopresultaten: verkoop versus budgetten, verkoop per uur en eenheden per transactie.

 • Reageren op en communiceren met de Store Manager over alle concurrenten, community-informatie die van invloed kan zijn op de bedrijfsactiviteiten.

 • Focus medewerkers op het belang van kwaliteitsrelaties met interne en externe klanten.

 • Beheer klachten van klanten op een tijdige en effectieve manier.

 • Analyseer rapporten op winkelniveau en maak actieplannen om de resultaten te verbeteren.

 • Effectief communiceren met de Store Manager over dagelijkse operationele zaken van de winkel.

 • Uitvoeren van dienstdoende managers werkzaamheden zoals; beheer van winkel openings- / sluitingsfuncties en de verkoopvloer.

 •  JOU

 • Je hebt eerdere ervaring met toezichthoudende of specialistische functies binnen een premium- of luxemerk.

 • Je hebt eerdere ervaring in personeelsmanagement met het vermogen om conflicten en onproductieve meningsverschillen op te lossen.

 • Je beschikt over goede communicatie vaardigheden met het vermogen om gemakkelijk relaties op te bouwen.

 • Je bent een teamspeler die de bijdragen en prestaties van anderen erkent en viert.

 • Je bent zelfverzekerd in het geven van feedback die positieve gedragsverandering bevordert.

 • Je kunt goed omgaan met veranderingen, je kunt je snel aanpassen en werken met tempo.

 • Je bent energiek en authentiek en toont een duidelijke aanwezigheid op de winkelvloer.

 • Je benadert alle problemen met een ‘can do’ benadering en handelt met initiatief om oplossingen in de winkel te vinden.

 • WAT WIJ JOU BIEDEN

  Bij PVH begrijpen we dat het succes van onze organisatie rechtstreeks verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers, die hun tijd en talenten bijdragen om van ons bedrijf het succes te maken dat het is. Daarom zetten we ons in om een concurrerend en uitgebreid arbeidsvoorwaardenprogramma te bieden dat de bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt om onze medewerkers te ondersteunen – zowel thuis als op het werk.

  PVH Europe en onze merken, TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, zetten zich in voor het bevorderen van een inclusieve en diverse gemeenschap van medewerkers met een sterk gevoel van verbondenheid. We geloven dat we beter worden met alle vormen van diversiteit en zijn er trots op om met toptalent uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld te werken. In de geest van inclusiviteit zullen gekwalificeerde kandidaten worden overwogen zonder rekening te houden met leeftijd, etniciteit, bekwaamheid, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, nationaliteit, ras, religie of seksuele geaardheid.

  Tommy Hilfiger is one of the world’s leading designer lifestyle brands, internationally recognized for celebrating the essence of “classic American cool” style. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide with a breadth of collections including Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, men’s, women’s and kids’ sportswear, Tommy Hilfiger Denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Tommy Hilfiger, which was acquired by PVH Corp. in 2010, has more than 17,000 associates worldwide and an extensive distribution network in over 115 countries and 1,600 retail stores. Global retail sales of the Tommy Hilfiger brand were US $6.5 billion in 2015.

  THE ROLE

  Our stores are the life and soul of our business. They act as our main touch points with our ever evolving consumer base. As the world of retail evolves, we, as a business, believe that for all other parts of the chain to work, our stores must set the tone of what our two brands are all about. Irrespective of where our consumers eventually make a purchase, our stores, are always a window to our great brands. As a result our locations are paramount, the first class experience must be a given and our in-store standards should never be questionable. 

  To deliver this, we strive to hire the individuals who live and breathe the values of our business; who are obsessed with delivering great service to our customers and who truly believe that to remain relevant in today’s world, we must be nimble and adapt to change and evolution.

  The Floor Manager plays a key role in achieving these standards, they lead by example, embrace our entrepreneurial spirit and inspire their team through their passion and belief in our brands.

  Responsibilities include:

 • Ensure the efficient running of the shop floor, in order to achieve the highest levels of customer service, sales and profit.

 • Support the management team managing all personnel, product and merchandising functions, business processes and results for their store.

 • Communicate with staff daily their individual sales goals, key performance indicators, store results, product sales and other information to help them provide unparalleled service and achieve.

 • Hold ‘one minute meetings’ at the end of employees’ shifts; summarise their performance results, provide constructive feedback and recognition.

 • Execute and model company established best practices in Customer Service, Store Operations, Loss Prevention,and Point of Sale.

 • Achieve company standards/goals for personal sales results: sales v. budgets, sales per hour and units per transaction.

 • Respond to and communicate with the Store Manager on all competitors, community information that could impact company business.

 • Focus staff on the importance of quality relationships with internal and external customers.

 • Effectively manage customer complaints in a timely and effective way.

 • Analyse store level reports and create action plans to improve results.

 • Effectively communicate with the Store Manager regarding day-to-day operational issues of the store.

 • Perform Manager-on-duty functions; manage store opening/closing functions and the sales floor.

 • YOU

 • You’ll have a previous track record of supervisory or specialist roles within a premium or luxury brand.

 • You’ll have previous people management experience with the ability to resolve conflict and unproductive disagreements.

 • You’ll be an effective communicator with the ability to build relationships with ease.

 • You’ll be a team player who recognises and celebrates the contributions and achievements of others.

 • You’ll be confident in giving feedback that promotes positive behavioral change.

 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.

 • You will be energetic and authentic showing a clear presence on the shop floor.

 • You’ll approach all issues with a ‘can do’ approach and act with initiative to find in store solutions.

 • WHAT WE OFFER

  At PVH, we understand that the success of our organisation is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates – both at home and at work.

  PVH Europe and our brands, TOMMY HILFIGER and CALVIN KLEIN, are committed to fostering an inclusive and diverse community of associates with a strong sense of belonging. We believe we are bettered by all forms of diversity, and take pride in working with top talent from every walk of life and corner of the world. In the spirit of inclusivity, qualified applicants will be considered without regard to age, ethnicity, ability, gender, gender expression, gender identity, nationality, race, religion or sexual orientation.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: