Tactisch Omgevingsmanager – Waterschap Limburg – Continu Professionels – Roermond

Continu Professionels

Bedrijfsomschrijving

Voor onze opdrachtgever: Waterschap Limburg, zijn wijnamens Continu Professionals opzoek naar een TactischOmgevingsmanager. Deze functie is ingeschaald in schaal 11 enbetreft initieel een tijdelijke opdracht, maar biedt een leerzameopdracht om jouw reeds opgedane vaardigheden en expertises verderte ontwikkelen. De mogelijk bestaat om na 1 jaar in vastdienstverband te treden.

Bij ContinuProfessionals streven we ernaar om jouw carrière te begeleiden ente ondersteunen in het vinden van een functie die perfect bij joupast. We begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste match tevinden tussen talent en werkgelegenheid. Daarom zijn wevastbesloten om jou te helpen bij het ontdekken van de meestgeschikte kansen in jouw vakgebied.

Functieomschrijving

Veel dijken in Limburg zijn te laag of niet sterkgenoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. HetHWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel dewaterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoeworden in het kader van het landelijkeHoogwaterbeschermingsprogramma dijkversterkingen voorbereid. Dezeprojecten worden uitgewerkt binnen een proces van intensievegebiedsparticipatie, waarbij invulling gegeven wordt aan het mottovan Waterschap Limburg; ‘met de omgeving, voor deomgeving’.

Wat ga jedoen?

Team C heeft een aantalprojecten onder haar hoede, waaronder Thorn-Wessem, Buggenum enNieuw-Bergen. Binnen het projectteam is behoefte aan eenOmgevingsmanager die in staat is om samen met de Omgevingsmanagerdie deel uitmaakt van het IPM-team de input te leveren voor decomplexe opgave van planprocedures en vergunningen, eenprojectbesluit Omgevingswet en het begeleiden van de realisatie ineen gevoelige omgeving en daarmee het project door de verschillendefases te loodsen.

Binnen deze hoofdopgave levertde tactisch omgevingsmanager de volgende producten enresultaten:

 • Advies aan projectteamover het gebieds- en participatieproces toegespitst op deprojecten;
 • Advies over de te volgen interneprocedures binnen het waterschap t.b.v. de projectbesluiten,gedoogplichten, vergunningen etc.;
 • Advies overde te volgen procedures bij andere bevoegde gezagen, zoalsMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg engemeenten m.b.t. de planuitwerking en daarin te nemen beslissingenof besluiten;
 • Het managen van de KESafspraken;
 • Het organiseren enbegeleiden/uitvoeren van hetomgevingsmanagement;
 • Het voorbereiden,organiseren en begeleiden vanpublieksbijeenkomsten;
 • Het zelfstandig of inteamverband voorbereiden, deelnemen en/of voorzitten van overlegmet belanghebbenden;
 • Het zelfstandig(schriftelijk) beantwoorden van vragen uit de omgeving op basis vande lijnen zoals uitgezet binnen hetprogramma;
 • Het uitvoeren van omgevingsanalyses(issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten,belangen);
 • Advies m.b.t. bezwaar- enberoepsprocedures, schaderegelingen,etc.;
 • Advies m.b.t. conditionerendeactiviteiten, vergunningen, meldingen enontheffingen;
 • Input en bijdrage aancommunicatie: mailings en (nieuws)brieven, persberichten,nieuwsbrieven en online communicatie encommunities;
 • Het actief bijdragen aankennisborging en –overdracht.

Functie-eisen

 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding metminimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol vanOmgevingsmanager bij voorkeur bij (een)waterschap(pen);
 • Kennis van normen vanwaterkeringen en waterkerendeconstructies;
 • Kennis en ervaring met kennis enkennis ontwikkeling op het gebied van dijkversterkingen(HWBP);
 • Je hebt een aantoonbaar goed(bestuurlijk) netwerk binnen Limburg;
 • Je hebtruime ervaring met het maken van bestuurlijke voortgangsrapportagesen bestuurlijke voorstellen;
 • Je hebtuitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timingvan processen en activiteiten;
 • Je bent eennatuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen metelkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Weet wathij/zij daarbij wel en niet kan beloven;
 • Jebent gewend om richting te geven in complexe (juridische)afwegingen en dit kan omzetten in concrete adviezen en(ruimtelijke) plannen en besluiten;
 • Je beschiktover aantoonbaar goede schriftelijke en mondelingeuitdrukkingsvaardigheden;
 • Je beschikt overkennis van planprocedures in de huidige wet- en regelgeving als inde aanstaande in werking tredendeomgevingswet;
 • Je hebt een helicopterview enbent in staat de situatie snel te overzien. Iemand die hoofd- enbijzaken kan onderscheiden;
 • Je bent proactiefen in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen hetproject te betrekken en ervoor kan zorgen dat de output op tijdwordt geleverd;
 • Je bent een echte teamspeler isen hebt geen 9-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt €4299 tot€5940 afhankelijk van opleidingsniveau en werkervaring. Dit isconform cao Werken voor Waterschappen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: